scherpe prijs voor topkwaliteit snoep- gratis offertes- gratis afhaal mogelijk

INLOGGEN

Email 
Wachtwoord 

Wachtwoord vergeten?
Klik hier

NOG GEEN ACCOUNT? REGISTREER JE HIER
Particulier Handelaar
Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen ’t Snoepboerinneke en de klant worden uitsluitend geregeld door onderhavige verkoopsvoorwaarden die door de klant uitdrukkelijk gekend en aanvaard zijn op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst (van welke aard ook).
1.2. Van onderhavige algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen ’t Snoepboerinneke en de klant. Onder geen beding zullen de algemene voorwaarden van de klant toepassing vinden op de aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen ’t Snoepboerinneke en de klant.
 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van ’t Snoepboerinneke zijn vrijblijvend en ’t Snoepboerinneke behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) prijsstijgingen noodzakelijk is.
2.2. Een overeenkomst met ’t Snoepboerinneke komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door ’t Snoepboerinneke . ’t Snoepboerinneke is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ’t Snoepboerinneke dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3. Met betrekking tot aanbiedingen die door de klant werden geplaatst en door ’t Snoepboerinneke werden aanvaard doch nadien – onverminderd artikel 3.2. – om welke reden ook door de klant worden geannuleerd, zal ’t Snoepboerinneke conform artikel 1152 B.W. gerechtigd zijn om onmiddellijk ten titel van o.m. geleden schade en winstderving, een schadevergoeding ten bedrage van 50 % van het factuurbedrag te vorderen, onder dien verstande dat het minimumbedrag van de schadevergoeding niet minder dan 250 € zal bedragen. Tevens zal ’t Snoepboerinneke gerechtigd zijn om de werkelijk door haar geleden schade ten laste van de klant te vorderen.
 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn exclusief btw, exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld.
3.2. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na de prijsverhoging door ’t Snoepboerinneke .
 

Artikel 4. Levering en uitvoering

4.1. De door ’t Snoepboerinneke opgegeven levertijden zijn indicatief en binden ’t Snoepboerinneke niet. Overschrijding van de leveringstermijn doet in hoofde van de klant geen recht op schadevergoeding (onder welke vorm ook) ontstaan en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.
4.2. In geval de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht (d.i. elke van de wil van ’t Snoepboerinneke onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen bij ’t Snoepboerinneke of diens leveranciers) onmogelijk wordt, zal de overeenkomst van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwd worden of zal de uitvoering geschorst kunnen worden, zonder vergoeding voor de klant. In ieder geval zal ’t Snoepboerinneke gerechtigd zijn om de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling in geval van faillissement, opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie of kennelijke insolventie van de klant, of in geval de klant de bestelde dan wel herstelde goederen niet binnen de dertig dagen afhaalt, zonder dat ’t Snoepboerinneke tot enige schadevergoeding zal gehouden zijn en onverminderd de aan ’t Snoepboerinneke toekomende rechten.
 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. In afwijking van het artikel 1583 Burgerlijk Wetboek behoudt ’t Snoepboerinneke het volledige eigendomsrecht over de geleverde goederen tot de volledige betaling van de prijs. Goederen worden verzonden op uitsluitend risico van de klant, zelfs als zij franco worden verzonden of door onze eigen diensten worden afgeleverd.
 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant uiterlijk binnen de 48 uur na aflevering ’t Snoepboerinneke daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Bij gebreke daaraan zal ’t Snoepboerinneke geen reclamaties meer aanvaarden.
6.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden (met uitzondering van schade zoals transportschade die overeenkomstig artikel 7.1 nooit ten laste komt van ’t Snoepboerinneke ), heeft ’t Snoepboerinneke de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. ’t Snoepboerinneke is – behoudens opzet of grove schuld – onder geen beding aansprakelijk voor o.m. misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen ofwel ’t Snoepboerinneke en de klant, ofwel tussen ’t Snoepboerinneke en derden voor zover deze betrekking hebben op de relatie tussen de klant en ’t Snoepboerinneke .
7.2. ’t Snoepboerinneke is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook.
7.3. In ieder geval is de aansprakelijkheid van ’t Snoepboerinneke met betrekking tot de door geleverde goederen beperkt tot het bedrag van haar factuur, onder dien verstande dat haar aansprakelijkheid nooit meer kan bedragen dan 10.000,00 € per schadegeval.
 

Artikel 8 Betaling

8.1. Onze facturen zijn leverbaar alsook contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van ’t Snoepboerinneke . Iedere vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling nalatigheidinteresten met zich mee, berekend aan 10 % per jaar vanaf de vervaldag van de factuur. De klant aanvaardt dat iedere niet uitvoering of slechts gedeeltelijke uitvoering van een betaling aanzien wordt als een contractuele fout conform artikel 1147 Burgerlijk Wetboek waarbij ’t Snoepboerinneke gerechtigd is om een forfaitair schadebeding (o.m. voor de bijkomende kosten, debiteurentoezicht en ontregeling van het commercieel gebeuren) te vorderen die bij eenstemmig akkoord tussen ’t Snoepboerinneke en de klant wordt vastgesteld op 20 % van de verkoopprijs en dit met een minimum van 100 €. Dit forfaitair schadebeding is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur en omvat niet de gerechtskosten en de kosten in de zin van artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, zijnde de forfaitaire tegemoetkoming in de erelonen verbonden aan de bijstand van een advocaat.
8.2. Ieder protest betreffende onze facturen dient binnen de acht dagen na verzending van onze factuur te gebeuren per aangetekend schrijven.
8.3. Bij niet-betaling op de vervaldag, behoudt ’t Snoepboerinneke zich eveneens het recht voor om lopende leveringen en herstellingen op te schorten. Bovendien behoudt ’t Snoepboerinneke zich het recht voor om conform artikel 4 de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor de volledige of gedeeltelijke uitvoering ervan die nog moet gebeuren.
 

Artikel 9. Diversen

9.1. Indien de klant aan ’t Snoepboerinneke schriftelijk opgave doet van een adres, is ’t Snoepboerinneke gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan ’t Snoepboerinneke schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden verzonden.
9.2. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen de klant en ’t Snoepboerinneke in strijd zouden zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ’t Snoepboerinneke vast te stellen nieuwe bepaling.
9.3. ’t Snoepboerinneke is gerechtigd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en ’t Snoepboerinneke is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, onverminderd het uitsluitend recht van ’t Snoepboerinneke om ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan iedere andere bevoegde rechtbank. 

snelle levering (max 1 week)
topkwaliteit
buitenlandse en importsnoep
suikervrij, vegan, halal en meer 

 

snoepgoed